Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Παρατηρήσεις επί των Αξόνων Προτεραιότητας

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται: α) η στρατηγική της Περιφέρειας για την επίτευξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης,...

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Παρατηρήσεις επί της Στρατηγικής, του Οράματος και των Αναπτυξιακών Αναγκών

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται: α) η στρατηγική της Περιφέρειας για την επίτευξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης,...