Η αειφόρος ανάπτυξη των ελληνικών αγροτικών περιοχών συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα για να ευδοκιμήσει απαιτεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον με ανεπτυγμένη την επιχειρηματική συνείδηση, με κατάλληλο κλίμα, υποδομές και την απαιτούμενη θεσμική υποστήριξη.

Η Κυβέρνηση με την ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών μπορεί να εξασφαλίσει την πλέον αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την δημιουργία βιώσιμων αγροτικών επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες, με ταυτόχρονο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Δεν υπάρχουν περιθώρια να μένουν αναξιοποίητοι ευρωπαϊκοί πόροι.

Δυστυχώς, όμως σήμερα παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην χώρα μας στην απορρόφηση των πόρων και των ευκαιριών που παρέχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχτεί μόνο 17 από τις 65 Δράσεις του ΠΑΑ (ποσοστό 26,15%). Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των αναπτυξιακών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί και ουσιαστικά σημαντικοί πόροι λιμνάζουν αναξιοποίητοι.

Είναι επιτακτική ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητά μας, η άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν σε επενδύσεις ιδιωτών. Πόρων που στηρίζουν τη «μικρή» επιχειρηματικότητα που δημιουργούν και διατηρούν θέσεις απασχόλησης και οικογενειακά εισοδήματα στις αγροτικές περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Υπομέτρο 6.2 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές», με σύνολο διαθέσιμων πόρων έως 40 εκ. ευρώ.

Το Υπομέτρο αυτό αφορά στην παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές.

Στόχος είναι να παραμείνουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών εκεί και να αναπτύξουν μη γεωργικές δραστηριότητες, δημιουργώντας απασχόληση και εισόδημα.

Ειδικότερα, στοχεύει:

 • Στη στήριξη γεωργών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Στη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι) δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά προβλήματα, όπως ορεινές, νησιωτικές, πολύ μικρές.
 • Στην υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Στην υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας απασχόλησης.

Επιπλέον, βασικές κατευθύνσεις αποτελούν η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και η υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Ενδεικτικά κατηγορίες δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν είναι:

 • Δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα, όπως κατασκευή προϊόντων ένδυσης, σαπουνιών, κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων.
 • Παροχή υπηρεσιών και μικρής κλίμακας λιανεμπορίου, όπως υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ιατρών, εκπαίδευσης.
 • Δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τον τουρισμό, όπως καταλύματα, ενοικίαση ειδών αναψυχής, διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Δραστηριότητες μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα, εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίμων, όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία.

Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται τη σημασία που διαδραματίζει η ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές, στην προσπάθεια να καταστεί ο αγροτικός τομέας πραγματικά βιώσιμος πυλώνας ανάπτυξης της υπαίθρου και αρωγός στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση.

Για αυτό, βασική δέσμευσή μας είναι η άμεση ενεργοποίηση των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε «κώμα», παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνουν δράσεις όπως το παραπάνω Υπομέτρο 6.2.

Επιπλέον, οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο Πρόγραμμά μας για τον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνουν:

 • μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20%, εντός 2 ετών,
 • τη θέσπιση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% μέχρι τις 10.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα,
 • μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, εντός 2 ετών,
 • κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί,
 • διασφάλιση εγγυητικών κεφαλαίων δανειοδότησης και επαρκούς χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα,
 • ενθάρρυνση – και φορολογική – της σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών,
 • σύνδεση των κρατικών ελέγχων για τους νέους επιχειρηματίες (κάτω των 35 ετών) με παροχή συστάσεων και επανέλεγχο ύστερα από μια καθορισμένη περίοδο συμμόρφωσης, και όχι με άμεση επιβολή προστίμου,
 • θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας για τους «επιχειρηματικούς αγγέλους»,
 • συνολική αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας για τις δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας,
 • θέσπιση αφορολογήτου για τα διανεμηθέντα κέρδη νεοφυών επιχειρήσεων,
 • θέσπιση αφορολογήτου για τα κέρδη από των πώληση μετοχών νεοφυών επιχειρήσεων.
 • υποστήριξη της σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η Νέα Δημοκρατία έχει στο επίκεντρο του προγράμματός της για την αγροτική πολιτική τη μέγιστη συμβολή των διαθέσιμων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών, μέσα από στοχευμένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, με βασική στρατηγική επιδίωξη την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αποκατάσταση της τρωθείσας από την κρίση κοινωνικής συνοχής της Ελληνικής υπαίθρου.