Συλλογικά όργανα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
   
29/05/2013- 1ος Εκλεγμένος Αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας

Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) στην

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)

   
29/05/2013- 4ο Εκλεγμένο Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας ‘Ενωσης

Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)

   
28/03/2013- Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην

Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ)

   
Hugh Stewart Hall, University of Nottingham

(27/1/2002-31/8/2005)

Πρόεδρος και Μέλος των παρακάτω Επιτροπών της Εστίας:

 

Συμβούλιο της Εστίας, Επιτροπή Εστιάσεως και Υπηρεσιών Κατοικίας,

Επιτροπή Bar και Καταστήματος, Επιτροπή Ελέγχου,

Επιτροπή Υπολογιστών και Βιβλιοθήκης,

Επιτροπή Κοινωνικών Γεγονότων και Αθλητισμού

 

Imperial College of Science, Technology and Medicine

(10/2000-10/2001)

Ένωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών:

 

Γραμματέας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων &

Φοιτητικός Αντιπρόσωπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος