Επαγγελματική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Φεβρουάριος 2013- Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,Γενική Γραμματεία Εμπορίου,

Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών & Δικτύων κ. Αθανάσιου Σκορδά,

Ομάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης

Αρμοδιότητες:

1) Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα που μελετά την υφιστάμενη κατάσταση της

αγοράς σπόρων αναφορικά με τη δραστηριοποίηση σε αυτήν

των αδειοδοτημένων σποροπαραγωγικών εταιρειών

Μάϊος 2011 – Φεβρουάριος 2013 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων,

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας,

Τσιριμώκου 1 & Υψηλάντη, ΤΚ 35100, Λαμία,

Τηλ.: 2231067480, Fax: 2231067471

Ιστοσελίδα: www.apdthest.gov.gr/Intro/home.aspx

E-mail: dayste@apdthest.gov.gr

Αρμοδιότητες:

1) Διοικητικός έλεγχος επενδυτικών σχεδίων ΟΠΑΑΧ (Μέτρο 1.10 ΠΕΠ

Στερεάς Ελλάδας, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού

Χώρου, Αγροτουρισμός),

2) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους,

3) Συμμετοχή σε επιτροπή παραλαβής ολοκληρωμένων επενδυτικών

σχεδίων ΟΠΑΑΧ

4) Συμμετοχή σε επιτροπή παρακολούθησης συμβατικών

υποχρεώσεων επενδυτικών σχεδίων ΟΠΑΑΧ,

5) Συμμετοχή σε επιτροπή ελέγχων επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης Μέτρου

1.1 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας,

6) Διοικητικός έλεγχος και διεκπεραίωση αιτήσεων τροποποίησης αποφάσεων

έγκρισης πράξεων Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

7) Συμμετοχή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών

Αμφισβητήσεων Εφετείου Λαμίας,

8) Συμμετοχή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών

Αμφισβητήσεων Εφετείου Εύβοιας,

9) Συμμετοχή σαν Μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης

Περιβαλλοντικών Ζημιών Στερεάς Ελλάδας,

10) Συμμετοχή σαν μέλος σε Γνωμοδοτική Επιτροπή επενδυτικών σχεδίων

στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων,

11) Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης

στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

12) Συμμετοχή σαν Μέλος στην Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

«Καινοτομία-Έρευνα-Κατάρτιση» (ΘΟΣΣ 1) του ΥπΑΑ&Τ, για την

Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

13) Συμμετοχή σαν Μέλος στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του

Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Υπηρεσίας,

14) Σύνδεσμος ΚΟΣΕ (Κομβικά Σημεία Επαφής, Εθνική Υποδομή

Γεωχωρικών Πληροφοριών) της Υπηρεσίας,

15) Συμμετοχή σε επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών για λογαριασμό

της Υπηρεσίας,

16) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή του ετήσιου Προϋπολογισμού της

Υπηρεσίας,

17) Διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων που αφορούν σε θέματα

υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Υπηρεσίας.

 

Αύγουστος 2010 – – Μάϊος 2011 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή,Υψηλάντη 12, ΤΚ 35100, Λαμία,

Μονάδα Δ’ Οργάνωσης & Υποστήριξης

Αρμοδιότητες:

1) Υπόλογος-Διαχειριστής 50 έργων Τεχνικής Βοήθειας (Μελέτες & Σύμβουλοι),

2) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή του ετήσιου Προϋπολογισμού της

Υπηρεσίας,

3) Συμμετοχή σε Ομάδα Διοίκησης Έργου του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αύγουστος 2007 – – Αύγουστος 2010 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης,Τσιριμώκου 1 & Υψηλάντη, ΤΚ 35100, Λαμία,

Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης,

Αρμοδιότητες:

1) Διοικητικός έλεγχος επενδυτικών σχεδίων ΟΠΑΑΧ (Μέτρο 1.10 ΠΕΠ

Στερεάς Ελλάδας, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης

Αγροτικού Χώρου, Αγροτουρισμός),

2) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους,

3) Παραλαβή 28 ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων.

 

Φεβρουάριος 2007 – – Αύγουστος 2007 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης,Τσιριμώκου 1 & Υψηλάντη, ΤΚ 35100, Λαμία (2231067480),

Τμήμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων,

Αρμοδιότητες:

1) Έκδοση διοικητικών πράξεων (εκμίσθωση θαλάσσιων και χερσαίων,

άδεια λειτουργίας) που αφορούν σε θέματα Υδατοκαλλιεργειών

2) Έλεγχος και παρακολούθηση λειτουργίας μονάδων Υδατοκαλλιέργειας

 

28/5/2010-29/6/2011 Συμμετοχή ως μέλους στην Γραμματεία της Περιφερειακής ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

 

26/4/2004-31/8/2005 Ανώτερος Εδρεύων Επιμελητής/Αναπληρωτής Διευθυντής (Senior ResidentTutor/Deputy Warden), Hugh Stewart Hall, University of Nottignham

 

27/1/2002-25/4/2004 Εδρεύων Επιμελητής (Resident Tutor), Hugh Stewart Hall, University ofNottignham

 

1-12/7/1998-17-31/8/1998 Πρακτική άσκηση στο αγρόκτημα του Αριστοτέλειου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας