Διδακτική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
   
21/7/2011 Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Οι Άξονες της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενίσχυση της Αειφόρου Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα. Βιώσιμη Διαχείριση

Φυσικών Πόρων. Ισόρροπη Ανάπτυξη” (3 ώρες),

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και

Απασχόλησης Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Φυτική Παραγωγή – Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας – Ελαιοκομία” (150 ώρες),

Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βαρδατών, Ν. Φθιώτιδας (18/7/2011-17/8/2011)

   
25/10/2010-10/11/2010 Εκπαιδευτής, Τίτλος Προγράμματος, “Ανάπτυξη Τουριστικών Δραστηριοτήτων

σε Αγροτικές Περιοχές” (24 ώρες),

Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), Παράρτημα Στερεάς

Ελλάδας, Λαμία, Ν. Φθιώτιδας

 

22/2/2010-30/6/2010 Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” (173 ώρες),

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαμίας, Ν. Φθιώτιδας

 

22/9/2008-

30-6-2009

Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” (180 ώρες),

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαμίας, Ν. Φθιώτιδας

 

12/2/2009-16/3/2009 Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα “Περιβάλλον-Πολιτισμός-Τουρισμός-

Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Το Φυσικό Περιβάλλον

& η Προστασία του” (25 ώρες), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας &

Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ),

Ν. Φθιώτιδας (Λαμία)

 

15/2-17/3/2008

&

11/4-19/5/2008

Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα “Περιβάλλον-Πολιτισμός-Τουρισμός-

Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Διαχείριση Αστικών

Στερεών Απορριμμάτων και Υγρών Αποβλήτων” (50 ώρες),

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), Ν. Φθιώτιδας (Λαμία)

 

1998 Βοηθός διδασκαλίας (μερικής απασχόλησης) στις δεξιότητες

υπολογιστών κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος. Έρευνα

της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής του Δήμου Δίου, Νομός

Πιερίας. Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) (10 ώρες)