Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   
25/1/2010-31/10/2010

 

INTERREG IVC Operational Programme, EU

Priority 1: Innovation and the Knowledge Economy,

B3 REGIONS FOR BETTER BROADBAND CONNECTION

(Δράση 0224C1) (September 2008-October 2010)

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης (ERDF)

Συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος ως Υπεύθυνος της Ομάδας

Έργου

 

25/1/2010-30/9/2010

 

INTERREG IVC Operational Programme, EU

Priority 1: Innovation and the Knowledge Economy,

PIKE – PROMOTING INNOVATION AND THE KNOWLEDGE ECONOMY

(Δράση 0330C1) (July 2008-September 2010)

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης (ERDF)

Συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος ως μέλος της Ομάδας Έργου

 

25/1/2010-

30/4/2011

 

INTERREG IVC Operational Programme, EU

Priority 2: Environment and Risk Prevention,

PRESERVE – PEER REVIEWS FOR SUSTAINABLE ECO-REGIONS VIA

EUROPE

(Δράση 0180R1) (July 2008-October 2011)

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης (ERDF)

Συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος ως μέλος της Ομάδας Έργου