Ερευνητική δραστηριότητα

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αειφορική γεωργική ανάπτυξη: ορισμός της έννοιας της αειφορίας στα πλαίσιαγεωργικών οικοσυστημάτων
Δείκτες αειφορίας: ορισμός της έννοιας των δεικτών αειφορίας, ανάπτυξη καιχρήση δεικτών για την ποσοτικοποίηση της έννοιας της αειφορίας σταπλαίσια γεωργικών οικοσυστημάτων 
Διεπιστημονική έρευνα: συνδυαστική χρήση ποσοτικών και ποιοτικώνερευνητικών μεθόδων και εφαρμογών, με εστίαση στη διερεύνηση θεμάτωνγεωργικής αειφορίας 
Συμμετοχική έρευνα: χρήση μεθόδων για την ενεργητική συμμετοχή γεωργικώνεταίρων (κυρίως γεωργών) κατά τη διαδικασία διερεύνησης θεμάτων γεωργικήςαειφορίας 
Τοπική γεωργική γνώση: εξέταση και ανάδειξη πρακτικών γνώσεων καιδιαχειριστικών πρακτικών ανθρώπων οι οποίοι διαβιούν σε ένα συγκεκριμένοπεριβάλλον και ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (με εστίασηκυρίως σε γεωργούς και στις αντιλήψεις και πρακτικές που αυτοί εφαρμόζουν

σε γεωργικά οικοσυστήματα) και σύγκριση αυτής της γνώσης με την αντίστοιχη

επιστημονική

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στην Ελλάδα:
1997-1999 Στα πλαίσια της Πτυχιακής μου Εργασίας ασχολήθηκα με πειραματικέςμελέτες στον τομέα της βιολογικής γεωργίας

1998-1999Στα πλαίσια της συμμετοχής μου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης καιΑρχικής Επαγγελματικής Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) συμμετείχα ως

επικεφαλής ερευνητής ομάδας φοιτητών που μελετούσαν τον πρωτογενή

τομέα του Δήμου Δίου του Νομού Πιερίας

Στο εξωτερικό: 2000-2001Στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής μου Διατριβής ασχολήθηκα με την μελέτη καισυγγραφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης ερευνών

2001-2005Στα πλαίσια της Διδακτορικής μου Διατριβής ασχολήθηκα με την εκτέλεσησυνεντεύξεων και την ανάλυση δειγμάτων εδάφους

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1998-1999 Ως επικεφαλής ερευνητής ομάδας φοιτητών σε Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαΕκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) με τίτλο

¨Μελέτη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στη γεωγραφική ενότητα Δίου,

Νομού Πιερίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος Δαουτόπουλος (Τομέας

Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ)